شهرداری لولمان نسبت به ایجاد مکانی مناسب برای نگهداری ماهی های زینتی (ماهی قرمز)اقدام نموده است.از کلیه شهروندان درخواست می گردد در صورت تمایل ماهی های زینتی (ماهی قرمز)خود را در جنب میدان مادر(پارک ساحلی) مکان تعبین شده توسط شهرداری لولمان رهاسازی نمایند. | شهرداری لولمان