مناقصه

شهرداری لولمان در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۰۴ مورخ ۱۳/۰۳/ ۹۸شورای اسلامی شهر نسبت به واگذاری جمع آوری زباله شهری،نظافت عمومی و نگهداری فضای سبز و غیره… را از تاریخ  ۹۸/۰۳/۰۱ به مدت ۱۰ ماه به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط مناقصه

– سپرده شرکت در مناقصه ۴۴۰/۱۷۳/۷۵۱ (چهارصد و چهل میلیون و یکصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه و یک ریال) میباشد که بایستی بصورت واریز به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۵۲۹۸۰۰۰ به نام شهرداری لولمان نزد بانک ملی شعبه لولمان و یا به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر باشد.

– در صورتیکه نفر اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

– به پیشنهادات مخدوش،مشروط،ناقص و یا پیشنهاداتی که بعد از تاریخ درج شده در اسناد مناقصه ارسال گردد رسیدگی نخواهد شد.

– شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.

– هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

– سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معاملات در اسناد مناقصه موجود میباشد.

– متقاضیان در صورت تمایل میتوانند با واریز مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۶۹۸۵۵۴۶۰۰۱ به نام شهرداری لولمان نزد بانک ملی شعبه لولمان بابت خرید اسناد مناقصه،برای دریافت اسناد مناقصه به شهرداری لولمان مراجعه نمایند.

– آخرین مهلت تحویل پاکات تا پایان وقت اداری  روز چهارشنبه ۲۶/۰۴/۹۸ می باشد.

ابراهیم صالحی

شهردار لولمان

Praesent luctus Aenean dolor. elementum at Aliquam mattis