به گزارش روابط عمومی شهرداری لولمان، با همکاری شهروند محترم جناب آقای مصطفایی عقب نشینی و دیوارگذاری ملک ایشان و متعاقب آن تعریض خیابان شهید میرزایی انجام شد. از خانواده محترم آقای مصطفایی بابت مساعدت در عقب نشینی  کمال تشکر و قدردانی را دارد.

 

 

 

دیوارگذاری و عقب نشینی دیوارگذاری و عقب نشینی

دیوارگذاری و عقب نشینی دیوارگذاری و عقب نشینی

دیوارگذاری و عقب نشینی دیوارگذاری و عقب نشینی

دیوارگذاری و عقب نشینی دیوارگذاری و عقب نشینی

Praesent leo id, commodo mattis ut