شهرداری لولمان در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۰۹/۹۹/ل/الف/ش مورخ ۹۹/۰۱/۳۰ شورای اسلامی شهر لولمان نسبت به واگذاری جمع آوری زباله شهری، نظافت عمومی و نگهداری فضای سبز و غیره… از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ به مدت ۱۰ ماه به شرکت های واجد شرایط با شرح و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه بارگذاری شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت “ستاد” به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید.

شرایط مناقصه

– سپرده شرکت در مناقصه ۵۵۷.۲۲۸.۳۷۷ (پانصد و پنجاه و هفت میلیون و دویست و بیست و هشت هزار و سیصد و هفتاد و هفت) ریال میباشد که بایستی بصورت واریز به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۵۲۹۸۰۰۰ به نام شهرداری لولمان نزد بانک ملی شعبه لولمان و یا به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر باشد.

– برآورد کل پروژه در ۱۰ ماه مبلغ ۱۱.۱۴۴.۵۶۷.۵۵۰ ریال می باشد.

– شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.

– سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معاملات در اسناد مناقصه موجود میباشد.

– تاریخ دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۹۹/۰۲/۲۴ لغایت ۹۹/۰۲/۲۸ و مهلت ارسال پاکات پیشنهادات تا پایان ساعت ۱۴ یک شنبه ۹۹/۰۳/۱۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir می باشد.

ابراهیم صالحی – شهردار لولمان

venenatis, libero. libero id velit, elit. consectetur Praesent id, facilisis porta. ut