شهرداری لولمان در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۰۹/۹۹/ل/الف/ش مورخ ۳۰/۰۱/۹۹ شورای اسلامی شهر لولمان نسبت به واگذاری جمع آوری زباله شهری، نظافت عمومی و نگهداری فضای سبز و غیره… از تاریخ ۹۹/۰۴/۰۱ به مدت ۱۰ ماه به شرکت های واجد شرایط با شرح و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه بارگذاری شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت “ستاد” به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید.

شرایط مناقصه

– سپرده شرکت در مناقصه  ۶۸۶,۷۸۵,۱۷۹  (ششصد و هشتاد و شش میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و صد و هفتاد و نه) ریال میباشد که بایستی بصورت واریز به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۵۲۹۸۰۰۰ به نام شهرداری لولمان نزد بانک ملی شعبه لولمان و یا به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر باشد.

– برآورد کل پروژه در ۱۰ ماه مبلغ   ۱۳,۷۳۵,۷۰۳,۵۸۱ ریال می باشد.

– شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.

– سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معاملات در اسناد مناقصه موجود میباشد.

– تاریخ دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۹۹/۰۴/۰۹ لغایت ۹۹/۰۴/۱۵ و مهلت ارسال پاکات پیشنهادات تا پایان ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۹۹/۰۴/۲۶ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir می باشد.

 

ابراهیم صالحی

شهردار لولمان

neque. dolor felis consequat. Praesent sit Aliquam venenatis et,