آگهی مزایده - اجاره

شهرداری لولمان در نظر دارد بر اساس مجوز شماره۴۶۸/۹۸/ل/الف/ش مورخ ۹۸/۱۲/۲۵ شورای اسلامی شهر لولمان نسبت به اجاره دادن یک دستگاه پل عابر پیاده به همراه ۲ عدد تابلو تبلیغاتی به ابعاد۲۷.۵*۳متر (در هر طرف) به همراه حفظ ، تعمیر و نگهداری سازه پل و … واقع در خیابان امام خمینی(ره) شهر لولمان از طریق بخش خصوصی با دریافت اجاره بهاء به مدت ۳ سال به صورت مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط که دارای مجوز رسمی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند طبق شرایط با شرح جزئیات مندرج در اسناد مزایده بارگزاری شده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید.
– ودیعه شرکت در مزایده مبلغ ۵۴.۰۰۰.۰۰۰ (پنجاه و چهار میلیون ریال) ریال میباشد که بایستی بصورت واریز به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۵۲۹۸۰۰۰ به نام شهرداری لولمان نزد بانک ملی شعبه لولمان و یا به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر باشد.
– برآورد کل مبلغ اجاره بها برای ۳ سال مبلغ ۱.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.
– شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.
– سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معاملات در اسناد مزایده موجود میباشد.
– تاریخ دریافت اسناد مزایده از تاریخ ۹۹/۰۴/۱۱ لغایت ۹۹/۰۴/۱۵ و مهلت ارسال پاکات پیشنهادات تا پایان ساعت ۱۴ روز پنج شنبه ۹۹/۰۴/۲۶ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir می باشد.

 

ابراهیم صالحی

شهردار لولمان

porta. nec Aliquam dictum venenatis, suscipit Lorem elementum mattis consectetur quis