شماره۱۵۳۳۲۵/ ت۳۴۴۶۴ک ۳/۸/

تاریخ تصویب : ۱۳۸۸/۰۷/۰۵

مرجع تصویب : مصوبات هیات وزیران

تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای «لولمان» از توابع دهستان لولمان بخش کوچصفهانشهرستان رشت در استان گیلان به شهروزارت کشوروزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۰۵ بنا به پیشنهاد شماره۱۲۴۷۹۶/۴۲/۴/۱ مورخ۱۳۸۴/۱۱/۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء (د) بند (۱) تصویب‌نامه شماره۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴ه‍ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱ تصویب نمودند:

روستای « لولمان» از توابع دهستان لولمان بخش کوچصفهان شهرستان رشت در استان گیلانپس از تجمیع با روستاهای رودبارکی، مبارک‌آباد، رشت‌آباد، چلک و کرباسده از توابعهمین بخش به شهر تبدیل و به عنوان شهر «لولمان» شناخته می‌شود.ایـن تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۲۹به تأیید مقام محتـرم ریاست جمهوری رسیده است.

commodo libero nunc libero. consequat. ipsum efficitur. adipiscing eleifend at